1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

برای قالب بندی و بتن ریزی در ارتفاع از براکت و سکوی بتن ریزی استفاده می شود، اگر بتن ریزی در دو مرحله یا بیشتر صورت گیرد، باید در مرحله اول بتن ریزی پیچ درونی و مخروطی براکت را درون بتن جاسازی کرد، تا در مرحله دوم، از خود براکت به عنوان سکویی که وظیفه استقرار قالب ها را بر عهده دارد، استفاده کرد. پس در مرحله دوم بتن ریزی کلیه قالب ها، سولجرها، جک های شاقول کننده و سکوی تردد افراد بر روی براکت نصب می گردد. مخروطی و بادامک براکت: مخروطی و بادامک براکت به روش ریخته گری تولید و از جنس چدن نشکن (داکتیل) می باشد. متعلقات براکت شامل: پیچ درونی براکت: این قطعه جهت بسته شدن مخروطی براکت بر روی آن است که در نهایت در بتن مدفون می شود. مخروطی براکت: از یک سر بر پیچ درونی و از سوی دیگر بر پیچ بیرونی و بادامک متصل می گردد. پیچ بیرونی براکت: براکت بر روی این پیچ قرار می گیرد. بادامک براکت: این قطعه بین مخروطی و پیچ بیرونی قرار می گیرد.

You have no rights to post comments