5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

قلابهای استاندارد خم و برش میلگرد

در این آیین نامه هر یک از خمهای مشروح زیر قلاب استاندارد خم و برش میلگرد تلقی می شود :

علایم اختصاری

Ab = سطح مقطع یک میلگرد آرماتور جلدی برای بتن حجیم ، میلیمتر مربع

Asmin = حداقل آرماتور جمع شدگی و حرارت ،میلیمتر مربع

d b   = قطر اسمی میلگرد یا سیم ، میلیمتر

d c  = فاصله مرکزی میلگرد آرماتور جلدی تا سطح بتن در بتن حجیم ، میلیمتر

h  = ضخامت دال ، متر

s  = فاصله مرکز به مرکز میلگردها در بتن حجیم ، میلیمتر

α= ضریب تعدیل آرماتور حرارتی و جمع شدگی

الف – میلگردهای اصلی

-        خم نیمدایره (قلاب انتهایی 180 درجه ) به اضافه حداقل 4db  طول مستقیم ولی نه کمتر از 60 میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد .

-        خم 90 درجه (گونیا ) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل db 12 در انتهای آزاد میلگرد .

-        خم 135 درجه (چنگک) به اضافه طول مستقیم حداقل 8db در انتهای آزاد میلگرد .

 

ب – برای میلگردهای تقسیم و خاموتها

- خم 90 درجه (گونیا) به اضاضه حداقل 6db طول مستقیم ولی نه کمتر از 60 میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد، برای میلگردهای به قطر 16 میلیمتر و کمتر .

- خم 90 درجه (گونیا)به اضافه حداقل 12db طول مستقیم در انتهای آزاد میلگرد، برای میلگردهای به قطر بیشتر از 16 میلیمتر و کمتر از 25 میلیمتر.

- خم 135 درجه (چنگک) به اضافه حداقل 6db طول مستقیم ولی نه کمتر از 60 میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد .

- خم نیمدایره (180 درجه ) به اضافه حداقل 4db  طول مستقیم ولی نه کمتر از 60 میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد .

در صورت استفاده از هر نوع قلاب غیر استاندارد ،باید جزییات کامل آنها در نقشه های اجرایی نشان داده شود .

حداقل قطر خمها

الف- قطر داخلی خمها به جز برای خاموتها نباید از مقادیرمندرج در جدول 8-2-4-4 الف کمتر اختیار شود :

الف حداق قطر خمها

 

قطر میلگرد

حداقل قطر خم

S220

S350 وs 3350

S500 وs400

کمتر از 28 میلیمتر

5db

5db

6db

28 تا 34 میلیمتر

5db

6db

8db

36 تا 55 میلیمتر *

7db

10db

10db

  • برای خم کردن میلگردهای به قطر 36 میلیمتر و با زاویه بیشتر از 90 درجه به روشهای خاصی نیاز است.

 

ب – قطر داخلی خمها برای خاموتهای به قطر بیشتر از 16 میلیمتر نباید کمتر از مقادیر مندرج در جدول 8-2-4-4- الف و برای خاموتهای به قطر 16 میلیمتر و کمتر ،نباید از مقادیر جدول شماره 8-2-4-4 کمتر اختیار شود .

 

ب حداقل خمها برای خاموتها

 

قطر میلگرد

حداقل قطر خم

S 220

S 350 وs330

S 500 وs400

16 میلیمتر

2.5d

4d

4d

 

پ – قطر داخلی خمها در شبکه های سیمی جوش شده صاف یا آجدار ، وقتی که به عنوان آرماتور عرضی به کار برده می شوند نباید کمتر از 4db  برای سیمهای آجدار به قطر7 میلیمتر و بیشتر، و کمتر از 2db  برای سایر سیمها باشد . خمهای با قطر داخلی کمتر از 8db  نباید از نزدیکترین گره جوش شده فاصله ای کمتر از 4db داشته باشند .

8-2-5 وصله کردن میلگردها

انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از :

-        وصله های پوششی (تماسی یا غیر تماسی )

-        وصله های اتکابی

-        وصله های جوشی

-        وصله های مکانیکی

-        وصله های مرکب

 محدودیتهای فاصله میلگردها

فاصله آزاد بین هر دو میلگرد مواز واقع در یک سفره نباید از هیچیک از مقادیر زیر کمتر باشد :

الف – قطر میلگرد بزرگتر

ب- 25 میلیمتر

پ – 33/1 برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

در صورتیکه میلگردهای موازی در چند سفره قرار گیرند ، میلگردهای سفره فوقاانی باید طوری بالای میلگردهای سفره تحتانی واقع شوند که معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بین هر دو شفره نباید از 25 میلیمتر و نه از قطر  بزرگترین میلگرد کمتر باشد .

 در اعضای فشاری با خاموتهای بسته یا مارپیچ ، فاصله آزاد بین هردو میلگرد طولی نباید از 5/1 برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از 40 میلیمتر ،کمتر باشد .

 فاصله مجاز بین میلگردها در محل وصله های پوششی در بند 8-2-5-1 ارایه شده است.

محدودیتهای فاصله آزاد بین میلگردها باید در مورد فاصله آزاد وصله های پوششی با وصله ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شوند .

 در دیوارها و دالها به استثنای دالهای نازک دارای تیرچه های بتنی ، فاصله بین میلگردهای خمشی نباید از 2 برابر ضخامت دالها ، 3 برابر ضخامت دیوارها و 350 میلیمتر بیشتر باشد .

 

 

You have no rights to post comments